Sự kiện

Lớp học của Viện YSA - 21 tháng 5

Thính phòng Trung tâm Du khách Đền Washington DC 9900 Stoneybrook Dr, Nam Kensington

Học viện bao gồm các lớp học, hội thảo, hoạt động và những trải nghiệm khác được thiết kế nhằm giúp bạn nâng cao sự hiểu biết về những lời giảng dạy của Chúa Giê Su, khám phá cách phúc âm phục hồi có thể có ý nghĩa và hữu ích […]

Lớp học của Viện YSA - 28 tháng 5

Thính phòng Trung tâm Du khách Đền Washington DC 9900 Stoneybrook Dr, Nam Kensington

Học viện bao gồm các lớp học, hội thảo, hoạt động và những trải nghiệm khác được thiết kế nhằm giúp bạn nâng cao sự hiểu biết về những lời giảng dạy của Chúa Giê Su, khám phá cách phúc âm phục hồi có thể có ý nghĩa và hữu ích […]

viVietnamese